برهمزده - berhemzede

لغت ناجي - Lugat-i Naci برهمزده maddesi. Sayfa:162 ; berhemzede , berhem-zede


Lugatı naci sözlüğü berhemzede maddesi. osmanlıcada berhemzede ne demek, berhemzede anlamı manası, berhemzede osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte berhemzede hakkında bilgi. Arapça berhemzede ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada berhemzede anlamı. , berhem-zede

برهمزده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

برهمزده يقول ما التركية . معنى برهمزده اللغة التركية

برهمزده می گویند آنچه ترکیه. معنای برهمزده زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191