آهمند - ahmend

لغت ناجي - Lugat-i Naci آهمند maddesi. Sayfa:15 ; âhmend


Lugatı naci sözlüğü âhmend maddesi. osmanlıcada âhmend ne demek, âhmend anlamı manası, âhmend osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âhmend hakkında bilgi. Arapça âhmend ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âhmend anlamı.

آهمند ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آهمند يقول ما التركية . معنى آهمند اللغة التركية

آهمند می گویند آنچه ترکیه. معنای آهمند زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196