تحشد - Tehaşşüd

لغت ناجي - Lugat-i Naci تحشد maddesi. Sayfa:217 ; Tehaşşüd , tahaşşüd


Lugatı naci sözlüğü Tehaşşüd maddesi. osmanlıcada Tehaşşüd ne demek, Tehaşşüd anlamı manası, Tehaşşüd osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Tehaşşüd hakkında bilgi. Arapça Tehaşşüd ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Tehaşşüd anlamı. , tahaşşüd

تحشد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تحشد يقول ما التركية . معنى تحشد اللغة التركية

تحشد می گویند آنچه ترکیه. معنای تحشد زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194