تطفل - Tetaffül

لغت ناجي - Lugat-i Naci تطفل maddesi. Sayfa:251 ; tetafful


Lugatı naci sözlüğü tetafful maddesi. osmanlıcada tetafful ne demek, tetafful anlamı manası, tetafful osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte tetafful hakkında bilgi. Arapça tetafful ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada tetafful anlamı.

تطفل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تطفل يقول ما التركية . معنى تطفل اللغة التركية

تطفل می گویند آنچه ترکیه. معنای تطفل زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195