تظاهر - tezahür

لغت ناجي - Lugat-i Naci تظاهر maddesi. Sayfa:252 ; tezahür


Lugatı naci sözlüğü tezahür maddesi. osmanlıcada tezahür ne demek, tezahür anlamı manası, tezahür osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte tezahür hakkında bilgi. Arapça tezahür ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada tezahür anlamı.

تظاهر ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تظاهر يقول ما التركية . معنى تظاهر اللغة التركية

تظاهر می گویند آنچه ترکیه. معنای تظاهر زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195