ابهام - İbham

لغت ناجي - Lugat-i Naci ابهام maddesi. Sayfa:21 ; İbham


Lugatı naci sözlüğü İbham maddesi. osmanlıcada İbham ne demek, İbham anlamı manası, İbham osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İbham hakkında bilgi. Arapça İbham ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İbham anlamı.

ابهام ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ابهام يقول ما التركية . معنى ابهام اللغة التركية

ابهام می گویند آنچه ترکیه. معنای ابهام زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191