تلاش - Telaş

لغت ناجي - Lugat-i Naci تلاش maddesi. Sayfa:274 ; Telaş


Lugatı naci sözlüğü Telaş maddesi. osmanlıcada Telaş ne demek, Telaş anlamı manası, Telaş osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Telaş hakkında bilgi. Arapça Telaş ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Telaş anlamı.

تلاش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تلاش يقول ما التركية . معنى تلاش اللغة التركية

تلاش می گویند آنچه ترکیه. معنای تلاش زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195