تلامذه - Telâmize

لغت ناجي - Lugat-i Naci تلامذه maddesi. Sayfa:275 ; tilamize, tilamiz


Lugatı naci sözlüğü tilamize, tilamiz maddesi. osmanlıcada tilamize, tilamiz ne demek, tilamize, tilamiz anlamı manası, tilamize, tilamiz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte tilamize, tilamiz hakkında bilgi. Arapça tilamize, tilamiz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada tilamize, tilamiz anlamı.

تلامذه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تلامذه يقول ما التركية . معنى تلامذه اللغة التركية

تلامذه می گویند آنچه ترکیه. معنای تلامذه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192