تلحم - telehhum

لغت ناجي - Lugat-i Naci تلحم maddesi. Sayfa:275 ; telahhum


Lugatı naci sözlüğü telahhum maddesi. osmanlıcada telahhum ne demek, telahhum anlamı manası, telahhum osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte telahhum hakkında bilgi. Arapça telahhum ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada telahhum anlamı.

تلحم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تلحم يقول ما التركية . معنى تلحم اللغة التركية

تلحم می گویند آنچه ترکیه. معنای تلحم زبان ترکی



7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196