تمخط - tamahhut

لغت ناجي - Lugat-i Naci تمخط maddesi. Sayfa:281 ; temahhut


Lugatı naci sözlüğü temahhut maddesi. osmanlıcada temahhut ne demek, temahhut anlamı manası, temahhut osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte temahhut hakkında bilgi. Arapça temahhut ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada temahhut anlamı.

تمخط ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تمخط يقول ما التركية . معنى تمخط اللغة التركية

تمخط می گویند آنچه ترکیه. معنای تمخط زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195