جذاب - Cezzab

لغت ناجي - Lugat-i Naci جذاب maddesi. Sayfa:315 ; Cezzab


Lugatı naci sözlüğü Cezzab maddesi. osmanlıcada Cezzab ne demek, Cezzab anlamı manası, Cezzab osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Cezzab hakkında bilgi. Arapça Cezzab ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Cezzab anlamı.

جذاب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

جذاب يقول ما التركية . معنى جذاب اللغة التركية

جذاب می گویند آنچه ترکیه. معنای جذاب زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194