چرنره - çerende

لغت ناجي - Lugat-i Naci چرنره maddesi. Sayfa:335


چرنره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

چرنره يقول ما التركية . معنى چرنره اللغة التركية

چرنره می گویند آنچه ترکیه. معنای چرنره زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197