خواتم ، خواتيم - havatim

لغت ناجي - Lugat-i Naci خواتم ، خواتيم maddesi. Sayfa:395 ; havâtim, havâtîm


Lugatı naci sözlüğü havâtim, havâtîm maddesi. osmanlıcada havâtim, havâtîm ne demek, havâtim, havâtîm anlamı manası, havâtim, havâtîm osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte havâtim, havâtîm hakkında bilgi. Arapça havâtim, havâtîm ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada havâtim, havâtîm anlamı.

خواتم ، خواتيم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

خواتم ، خواتيم يقول ما التركية . معنى خواتم ، خواتيم اللغة التركية

خواتم ، خواتيم می گویند آنچه ترکیه. معنای خواتم ، خواتيم زبان ترکی



4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193