دبدبه - debdebe

لغت ناجي - Lugat-i Naci دبدبه maddesi. Sayfa:405 ; debdebe


Lugatı naci sözlüğü debdebe maddesi. osmanlıcada debdebe ne demek, debdebe anlamı manası, debdebe osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte debdebe hakkında bilgi. Arapça debdebe ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada debdebe anlamı.

دبدبه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

دبدبه يقول ما التركية . معنى دبدبه اللغة التركية

دبدبه می گویند آنچه ترکیه. معنای دبدبه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192