دختره - duhtere

لغت ناجي - Lugat-i Naci دختره maddesi. Sayfa:405 ; duhtere


Lugatı naci sözlüğü duhtere maddesi. osmanlıcada duhtere ne demek, duhtere anlamı manası, duhtere osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte duhtere hakkında bilgi. Arapça duhtere ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada duhtere anlamı.

دختره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

دختره يقول ما التركية . معنى دختره اللغة التركية

دختره می گویند آنچه ترکیه. معنای دختره زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191