دخمه - dahme

لغت ناجي - Lugat-i Naci دخمه maddesi. Sayfa:405 ; dehme , dahme


Lugatı naci sözlüğü dehme maddesi. osmanlıcada dehme ne demek, dehme anlamı manası, dehme osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte dehme hakkında bilgi. Arapça dehme ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada dehme anlamı. , dahme

دخمه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

دخمه يقول ما التركية . معنى دخمه اللغة التركية

دخمه می گویند آنچه ترکیه. معنای دخمه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194