دخور - Duhûr

لغت ناجي - Lugat-i Naci دخور maddesi. Sayfa:406 ; duhûr


Lugatı naci sözlüğü duhûr maddesi. osmanlıcada duhûr ne demek, duhûr anlamı manası, duhûr osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte duhûr hakkında bilgi. Arapça duhûr ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada duhûr anlamı.

دخور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

دخور يقول ما التركية . معنى دخور اللغة التركية

دخور می گویند آنچه ترکیه. معنای دخور زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195