دربدر - derbeder

لغت ناجي - Lugat-i Naci دربدر maddesi. Sayfa:407 ; derbeder , der-beder


Lugatı naci sözlüğü derbeder maddesi. osmanlıcada derbeder ne demek, derbeder anlamı manası, derbeder osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte derbeder hakkında bilgi. Arapça derbeder ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada derbeder anlamı. , der-beder

دربدر ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

دربدر يقول ما التركية . معنى دربدر اللغة التركية

دربدر می گویند آنچه ترکیه. معنای دربدر زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194