درخت - Diraht

لغت ناجي - Lugat-i Naci درخت maddesi. Sayfa:407 ; dirahte , diraht


Lugatı naci sözlüğü dirahte maddesi. osmanlıcada dirahte ne demek, dirahte anlamı manası, dirahte osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte dirahte hakkında bilgi. Arapça dirahte ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada dirahte anlamı. , diraht

درخت ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

درخت يقول ما التركية . معنى درخت اللغة التركية

درخت می گویند آنچه ترکیه. معنای درخت زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193