درخش - dirahş

لغت ناجي - Lugat-i Naci درخش maddesi. Sayfa:407 ; dirahş , derhuş


Lugatı naci sözlüğü dirahş maddesi. osmanlıcada dirahş ne demek, dirahş anlamı manası, dirahş osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte dirahş hakkında bilgi. Arapça dirahş ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada dirahş anlamı. , derhuş

درخش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

درخش يقول ما التركية . معنى درخش اللغة التركية

درخش می گویند آنچه ترکیه. معنای درخش زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194