دردور - durdur

لغت ناجي - Lugat-i Naci دردور maddesi. Sayfa:408


دردور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

دردور يقول ما التركية . معنى دردور اللغة التركية

دردور می گویند آنچه ترکیه. معنای دردور زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194