رافضه - rafiza

لغت ناجي - Lugat-i Naci رافضه maddesi. Sayfa:429


رافضه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

رافضه يقول ما التركية . معنى رافضه اللغة التركية

رافضه می گویند آنچه ترکیه. معنای رافضه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194