اختصاراً - ihtisaran

لغت ناجي - Lugat-i Naci اختصاراً maddesi. Sayfa:34 ; İhtisaran , ihtisâren


Lugatı naci sözlüğü İhtisaran maddesi. osmanlıcada İhtisaran ne demek, İhtisaran anlamı manası, İhtisaran osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İhtisaran hakkında bilgi. Arapça İhtisaran ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İhtisaran anlamı. , ihtisâren

اختصاراً ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

اختصاراً يقول ما التركية . معنى اختصاراً اللغة التركية

اختصاراً می گویند آنچه ترکیه. معنای اختصاراً زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191