زندقه - zendeka

لغت ناجي - Lugat-i Naci زندقه maddesi. Sayfa:457 ; zendeka


Lugatı naci sözlüğü zendeka maddesi. osmanlıcada zendeka ne demek, zendeka anlamı manası, zendeka osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte zendeka hakkında bilgi. Arapça zendeka ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada zendeka anlamı.

زندقه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

زندقه يقول ما التركية . معنى زندقه اللغة التركية

زندقه می گویند آنچه ترکیه. معنای زندقه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194