طغرا - tuğra

لغت ناجي - Lugat-i Naci طغرا maddesi. Sayfa:523 ; tuğra


Lugatı naci sözlüğü tuğra maddesi. osmanlıcada tuğra ne demek, tuğra anlamı manası, tuğra osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte tuğra hakkında bilgi. Arapça tuğra ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada tuğra anlamı.

طغرا ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

طغرا يقول ما التركية . معنى طغرا اللغة التركية

طغرا می گویند آنچه ترکیه. معنای طغرا زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197