غلصمه - galasma

لغت ناجي - Lugat-i Naci غلصمه maddesi. Sayfa:551 ; galsama


Lugatı naci sözlüğü galsama maddesi. osmanlıcada galsama ne demek, galsama anlamı manası, galsama osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte galsama hakkında bilgi. Arapça galsama ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada galsama anlamı.

غلصمه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

غلصمه يقول ما التركية . معنى غلصمه اللغة التركية

غلصمه می گویند آنچه ترکیه. معنای غلصمه زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197