غمگسار - gameskar

لغت ناجي - Lugat-i Naci غمگسار maddesi. Sayfa:552 ; gam[m]-güsâr


Lugatı naci sözlüğü gam[m]-güsâr maddesi. osmanlıcada gam[m]-güsâr ne demek, gam[m]-güsâr anlamı manası, gam[m]-güsâr osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte gam[m]-güsâr hakkında bilgi. Arapça gam[m]-güsâr ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada gam[m]-güsâr anlamı.

غمگسار ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

غمگسار يقول ما التركية . معنى غمگسار اللغة التركية

غمگسار می گویند آنچه ترکیه. معنای غمگسار زبان ترکی



6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195