غنائم - ganaim

لغت ناجي - Lugat-i Naci غنائم maddesi. Sayfa:552 ; ğanaim , ganâim


Lugatı naci sözlüğü ğanaim maddesi. osmanlıcada ğanaim ne demek, ğanaim anlamı manası, ğanaim osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ğanaim hakkında bilgi. Arapça ğanaim ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ğanaim anlamı. , ganâim

غنائم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

غنائم يقول ما التركية . معنى غنائم اللغة التركية

غنائم می گویند آنچه ترکیه. معنای غنائم زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192