غوثي دده - gavşi, dere

لغت ناجي - Lugat-i Naci غوثي دده maddesi. Sayfa:553


غوثي دده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

غوثي دده يقول ما التركية . معنى غوثي دده اللغة التركية

غوثي دده می گویند آنچه ترکیه. معنای غوثي دده زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193