فاكهه - fakihe

لغت ناجي - Lugat-i Naci فاكهه maddesi. Sayfa:558 ; fakihe


Lugatı naci sözlüğü fakihe maddesi. osmanlıcada fakihe ne demek, fakihe anlamı manası, fakihe osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte fakihe hakkında bilgi. Arapça fakihe ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada fakihe anlamı.

فاكهه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فاكهه يقول ما التركية . معنى فاكهه اللغة التركية

فاكهه می گویند آنچه ترکیه. معنای فاكهه زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195