فانوس - fanus

لغت ناجي - Lugat-i Naci فانوس maddesi. Sayfa:558 ; fanus


Lugatı naci sözlüğü fanus maddesi. osmanlıcada fanus ne demek, fanus anlamı manası, fanus osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte fanus hakkında bilgi. Arapça fanus ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada fanus anlamı.

فانوس ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فانوس يقول ما التركية . معنى فانوس اللغة التركية

فانوس می گویند آنچه ترکیه. معنای فانوس زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193