قالع - Kâli'

لغت ناجي - Lugat-i Naci قالع maddesi. Sayfa:582 ; kalia , kali '


Lugatı naci sözlüğü kalia maddesi. osmanlıcada kalia ne demek, kalia anlamı manası, kalia osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kalia hakkında bilgi. Arapça kalia ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kalia anlamı. , kali '

قالع ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

قالع يقول ما التركية . معنى قالع اللغة التركية

قالع می گویند آنچه ترکیه. معنای قالع زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197