محبوس - mahbus

لغت ناجي - Lugat-i Naci محبوس maddesi. Sayfa:723 ; mahbüs , mahpus , mahbûs


Lugatı naci sözlüğü mahbüs maddesi. osmanlıcada mahbüs ne demek, mahbüs anlamı manası, mahbüs osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mahbüs hakkında bilgi. Arapça mahbüs ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mahbüs anlamı. , mahpus , mahbûs

محبوس ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محبوس يقول ما التركية . معنى محبوس اللغة التركية

محبوس می گویند آنچه ترکیه. معنای محبوس زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195