محجل - muhaccel

لغت ناجي - Lugat-i Naci محجل maddesi. Sayfa:724 ; muhaccel


Lugatı naci sözlüğü muhaccel maddesi. osmanlıcada muhaccel ne demek, muhaccel anlamı manası, muhaccel osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muhaccel hakkında bilgi. Arapça muhaccel ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muhaccel anlamı.

محجل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محجل يقول ما التركية . معنى محجل اللغة التركية

محجل می گویند آنچه ترکیه. معنای محجل زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193