محجمه - mahceme

لغت ناجي - Lugat-i Naci محجمه maddesi. Sayfa:724


محجمه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محجمه يقول ما التركية . معنى محجمه اللغة التركية

محجمه می گویند آنچه ترکیه. معنای محجمه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194