محجور - Mahcûr

لغت ناجي - Lugat-i Naci محجور maddesi. Sayfa:724 ; mahcür , mahcûr


Lugatı naci sözlüğü mahcür maddesi. osmanlıcada mahcür ne demek, mahcür anlamı manası, mahcür osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mahcür hakkında bilgi. Arapça mahcür ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mahcür anlamı. , mahcûr

محجور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محجور يقول ما التركية . معنى محجور اللغة التركية

محجور می گویند آنچه ترکیه. معنای محجور زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197