مزرع ، مزرعه - mezra'

لغت ناجي - Lugat-i Naci مزرع ، مزرعه maddesi. Sayfa:757 ; mezra', mezraa


Lugatı naci sözlüğü mezra', mezraa maddesi. osmanlıcada mezra', mezraa ne demek, mezra', mezraa anlamı manası, mezra', mezraa osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mezra', mezraa hakkında bilgi. Arapça mezra', mezraa ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mezra', mezraa anlamı.

مزرع ، مزرعه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مزرع ، مزرعه يقول ما التركية . معنى مزرع ، مزرعه اللغة التركية

مزرع ، مزرعه می گویند آنچه ترکیه. معنای مزرع ، مزرعه زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193