مزور - müzevver

لغت ناجي - Lugat-i Naci مزور maddesi. Sayfa:757 ; müzevvri , müzevvir , müzevver


Lugatı naci sözlüğü müzevvri maddesi. osmanlıcada müzevvri ne demek, müzevvri anlamı manası, müzevvri osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müzevvri hakkında bilgi. Arapça müzevvri ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müzevvri anlamı. , müzevvir , müzevver

مزور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مزور يقول ما التركية . معنى مزور اللغة التركية

مزور می گویند آنچه ترکیه. معنای مزور زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193