مسنيات - Müsenneyât

لغت ناجي - Lugat-i Naci مسنيات maddesi. Sayfa:776 ; müsenneyyât


Lugatı naci sözlüğü müsenneyyât maddesi. osmanlıcada müsenneyyât ne demek, müsenneyyât anlamı manası, müsenneyyât osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müsenneyyât hakkında bilgi. Arapça müsenneyyât ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müsenneyyât anlamı.

مسنيات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مسنيات يقول ما التركية . معنى مسنيات اللغة التركية

مسنيات می گویند آنچه ترکیه. معنای مسنيات زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193