مشابهت - müşabehet

لغت ناجي - Lugat-i Naci مشابهت maddesi. Sayfa:777 ; müşabihet , müşabehet


Lugatı naci sözlüğü müşabihet maddesi. osmanlıcada müşabihet ne demek, müşabihet anlamı manası, müşabihet osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müşabihet hakkında bilgi. Arapça müşabihet ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müşabihet anlamı. , müşabehet

مشابهت ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مشابهت يقول ما التركية . معنى مشابهت اللغة التركية

مشابهت می گویند آنچه ترکیه. معنای مشابهت زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191