مشار اليه - muşarun ileyh

لغت ناجي - Lugat-i Naci مشار اليه maddesi. Sayfa:777 ; müşârün-ileyh


Lugatı naci sözlüğü müşârün-ileyh maddesi. osmanlıcada müşârün-ileyh ne demek, müşârün-ileyh anlamı manası, müşârün-ileyh osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müşârün-ileyh hakkında bilgi. Arapça müşârün-ileyh ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müşârün-ileyh anlamı.

مشار اليه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مشار اليه يقول ما التركية . معنى مشار اليه اللغة التركية

مشار اليه می گویند آنچه ترکیه. معنای مشار اليه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194