موانست - müvaneset

لغت ناجي - Lugat-i Naci موانست maddesi. Sayfa:857 ; müvasenet , muvâneset


Lugatı naci sözlüğü müvasenet maddesi. osmanlıcada müvasenet ne demek, müvasenet anlamı manası, müvasenet osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müvasenet hakkında bilgi. Arapça müvasenet ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müvasenet anlamı. , muvâneset

موانست ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موانست يقول ما التركية . معنى موانست اللغة التركية

موانست می گویند آنچه ترکیه. معنای موانست زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191