موانع - Mevâni'

لغت ناجي - Lugat-i Naci موانع maddesi. Sayfa:857 ; mevani , mevâni'


Lugatı naci sözlüğü mevani maddesi. osmanlıcada mevani ne demek, mevani anlamı manası, mevani osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevani hakkında bilgi. Arapça mevani ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevani anlamı. , mevâni'

موانع ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موانع يقول ما التركية . معنى موانع اللغة التركية

موانع می گویند آنچه ترکیه. معنای موانع زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192