مواهب - mevahib

لغت ناجي - Lugat-i Naci مواهب maddesi. Sayfa:857 ; mevahib


Lugatı naci sözlüğü mevahib maddesi. osmanlıcada mevahib ne demek, mevahib anlamı manası, mevahib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevahib hakkında bilgi. Arapça mevahib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevahib anlamı.

مواهب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مواهب يقول ما التركية . معنى مواهب اللغة التركية

مواهب می گویند آنچه ترکیه. معنای مواهب زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193