موئل - Mev'il

لغت ناجي - Lugat-i Naci موئل maddesi. Sayfa:857 ; mev'il


Lugatı naci sözlüğü mev'il maddesi. osmanlıcada mev'il ne demek, mev'il anlamı manası, mev'il osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mev'il hakkında bilgi. Arapça mev'il ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mev'il anlamı.

موئل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موئل يقول ما التركية . معنى موئل اللغة التركية

موئل می گویند آنچه ترکیه. معنای موئل زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194