موجب - müceb

لغت ناجي - Lugat-i Naci موجب maddesi. Sayfa:858 ; mücib , müceb , mûcib , "); mûceb


Lugatı naci sözlüğü mücib maddesi. osmanlıcada mücib ne demek, mücib anlamı manası, mücib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mücib hakkında bilgi. Arapça mücib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mücib anlamı. , müceb , mûcib , "); mûceb

موجب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موجب يقول ما التركية . معنى موجب اللغة التركية

موجب می گویند آنچه ترکیه. معنای موجب زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193