موحش ، موحش - muhış

لغت ناجي - Lugat-i Naci موحش ، موحش maddesi. Sayfa:859


موحش ، موحش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موحش ، موحش يقول ما التركية . معنى موحش ، موحش اللغة التركية

موحش ، موحش می گویند آنچه ترکیه. معنای موحش ، موحش زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195