آلافرانغه - Alafranga

لغت ناجي - Lugat-i Naci آلافرانغه maddesi. Sayfa:11 ; Alafranga


Lugatı naci sözlüğü Alafranga maddesi. osmanlıcada Alafranga ne demek, Alafranga anlamı manası, Alafranga osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Alafranga hakkında bilgi. Arapça Alafranga ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Alafranga anlamı.

آلافرانغه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آلافرانغه يقول ما التركية . معنى آلافرانغه اللغة التركية

آلافرانغه می گویند آنچه ترکیه. معنای آلافرانغه زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193