آلوده - Alude

لغت ناجي - Lugat-i Naci آلوده maddesi. Sayfa:12 ; Alude


Lugatı naci sözlüğü Alude maddesi. osmanlıcada Alude ne demek, Alude anlamı manası, Alude osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Alude hakkında bilgi. Arapça Alude ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Alude anlamı.

آلوده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آلوده يقول ما التركية . معنى آلوده اللغة التركية

آلوده می گویند آنچه ترکیه. معنای آلوده زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194