آماده - Amade

لغت ناجي - Lugat-i Naci آماده maddesi. Sayfa:12 ; Amade


Lugatı naci sözlüğü Amade maddesi. osmanlıcada Amade ne demek, Amade anlamı manası, Amade osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Amade hakkında bilgi. Arapça Amade ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Amade anlamı.

آماده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آماده يقول ما التركية . معنى آماده اللغة التركية

آماده می گویند آنچه ترکیه. معنای آماده زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192